Background on Babushkas of Chernobyl

Some background by the co-director of The Babushkas of Chernobyl.

Advertisements